ﮔﺰارش ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ هفته منتهی به 15/11/99

🔆در هفته منتهی به 15/11/99 شاخص کل در نهایت به کاهش 0.3 درصد به عدد 1،173،010 واحد رسید. شاخص هموزن نیز با کاهش 0.36 درصد نسبت به ابتدای هفته در محدوده 423،148 واحد قرار گرفت. در معاملات 5 روز گذشته، تقاضا در نمادهای شاخص ساز نسبت به سایر گروه ها بیشتر بوده و صندوق پالایش و دارا یکم که پیش از این توانسته بودند بخشی از زیان وارده به سهامداران را جبران کنند مجددا با افت قیمت مواجه شدند.
🔆از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد ﺳﻮدﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮان و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد آﻗﺎی ﻫﻤﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز اﺷﺎره ﮐﺮد.  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ رد ﮐﻠﯿﺎت ﺑﻮدﺟﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .

جهت بازدید متغیرهای بیشتر از تحلیل بازار به https://aparat.com/v/my5tu  بروید.
📤 کانال ما را با دوستان خود به اشتراک بگذارید   https://t.me/aftabesf

آموزش بورس اصفهان (آفتاب بورس)

جدیدترین کلاس ها

نمایش همه

هدف این دوره آموزشی آشنایی سرمایه گذار با سامانه کدال، صورت های مالی و سایر گزارش های منتشر شده در سامانه کدال

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 6
0تومان

اگر به دنبال راهی برای کسب درآمد بیشتر هستید... اگر می‌خواهید در کنار معاملات و فعالیت‌های اقتصادی خود، د

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 5
0تومان

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 1
0تومان

با ما همراه باشید