تحلیل تکنیکال شاخص کل 1399/11/10

تحلیل تکنیکال شاخص کل https://aparat.com/v/YQ۸im

تحلیل صورتهای مالی شرکتهای پخش دارو

وضعیت تولیدکنندگان دارو در بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به 1399/09/30

تحلیل تکنیکال شاخص کل 1399/11/10

تحلیل تکنیکال شاخص کل https://aparat.com/v/YQ۸im

تحلیل صورتهای مالی شرکتهای پخش دارو

---

وضعیت تولیدکنندگان دارو در بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به 1399/09/30

صنعـت دارو بـه سـبب ارتبـاط نزدیـک و مسـتقیمی کـه بـا سلامت جوامع بشری دارد از جمله صنایع استراتژیک به شمار می رود که ترکیب آن با دانش و تکنولوژی زمینه های پیشرفت در اقتصاد هر کشوری را فراهم می کند. م

جدیدترین کلاس ها

نمایش همه

با ما همراه باشید