تحلیل تکنیکال شاخص کل 1399/11/10

تحلیل تکنیکال شاخص کل https://aparat.com/v/YQ۸im

تحلیل تکنیکال حکشتی 99/11/12

تحلیل تکنیکال حکشتی ۹۹/۱۱/۱۲ https://aparat.com/v/Dk8gH تحلیل گر: مهدی صفری تحلیل هاصرفا نظرات کارشناسان است و هیچ گونه سیگنال خرید و فروشی ارائه نمی گردد. آموزش بورس اصفهان (آفتاب بورس)

تحلیل تکنیکال شستا 99/11/13

#شستا_تایم_30دقیقه واگرایی منفی مشهوده ،به نظر میرسه اصلاح هنوز به اتمام نرسیده و این آخرین ریز موج اصلاحی باشد کف سهم 1800 هست که با یک فیبوی اصلاحی از قیمت عرضه اولیه تا سقف بدست میاد محدوده ای که ا

تحلیل تکنیکال کفپارس 18.11.99

تحلیل تکنیکال کفپارس ۱۸.۱۱.۹۹ جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/4N1sk تحلیل گر: مهدی صفری تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. آموزش بو

تحلیل تکنیکال فملی 22/11/1399

تحلیل تکنیکال فملی 99/11/22 تحلیل گر: مهدی صفری لینک تحلیل: https://aparat.com/v/7ZUQb تحلیل فوق مبنای خرید و فروش نیست و فقط دیدگاه کارشناس را نشان می دهد. آموزش بورس اصفهان (آفتاب بورس)

تحلیل تکنیکال شکربن 99/11/24

تحلیل تکنیکال شکربن ۹۹/۱۱/۲۴ جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/KpEyQ تحلیل گر: مهدی صفری تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. آموزش بور

تحلیل تکنیکال خودرو 99/11/24

تحلیل تکنیکال خودرو ۹۹/۱۱/۲۴ جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/4Gr7z تحلیل گر: مهدی صفری تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. آموزش بور

تحلیل تکنیکال خگستر 99/11/27

تحلیل تکنیکال خگستر 27.۱۱.۹۹ خروجی نظر سنجی از کانال بین سهمهای پترول، نطرین، ومهان و خگستر جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/nKWFI تحلیل گر: مهدی صفری تحلیل، س

تحلیل تکنیکال نطرین 28/11/99

تحلیل تکنیکال نطرین ۲۷.۱۱.۹۹ جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/KrCc1 تحلیل گر: مهدی صفری تحلیل، سیگنال  نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. آموزش بورس اصفه

بروزرسانی تحلیل تکنیکال فملی 28/11/99

تحلیل تکنیکال فملی ( بروزرسانی) ۲۷.۱۱.۹۹ جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید   تحلیل گر: مهدی صفری تحلیل، سیگنال  نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. آموزش بورس اصفهان (آفتا

تحلیل تکنیکال دابور 1399/11/28

تحلیل تکنیکال دابور ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/UAv7D تحلیل گر: محمد جواد زارعان تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است.

تحلیل تکنیکال سپ 99/12/04

تحلیل تکنیکال سپ ۹۹/۱۲/۰۴ جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/tvs9P تحلیل گر: مهدی صفری تحلیل، سیگنال  نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. آموزش بورس اصفهان

تحلیل تکنیکال شاخص فلزات اساسی و دو سهم فولاد و فملی 99/12/18

تحلیل تکنیکال شاخص فلزات اساسی و دو سهم فولاد و فملی ۹۹/۱۲/۱۸ جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/ncjaE تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است.

تحلیل تکنیکال شغدیر 99/12/19

تحلیل تکنیکال شغدیر ۹۹/۱۲/۱۹ جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/oNVF7 تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. آموزش بورس اصفهان (آفتاب بورس)

تحلیل تکنیکال کچاد 99/12/22 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال کچاد 99/12/22 (آموزش بورس اصفهان) جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/vh5ds تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. آموزش بورس اص

تحلیل تکنیکال گروه دارویی برکت99/12/23 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال گروه دارویی برکت۹۹/۱۲/۲۳ (آموزش بورس اصفهان) جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/CpQ۲d تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. آم

تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان 1400/01/09 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان 1400/01/09 (آموزش بورس اصفهان) جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/VFCrc تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل 1400/01/09 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال شاخص کل ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ (آموزش بورس اصفهان) جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/dTQA۲ تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. تحلیل گر

تحلیل تکنیکال غپاک 1400/01/12 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال غپاک ۱۴۰۰/۰۱/12 (آموزش بورس اصفهان) جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/EA7uU تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. تحلیل گر (م

تحلیل تکنیکال گروهی غپاک،فملی،فولاد،شغدیر،کگل،برکت، و کچاد 1400/01/14 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال غپاک ۱۴۰۰/۰۱/12 (آموزش بورس اصفهان) جهت مشاهده تحلیل به لینک زیر بپیوندید https://aparat.com/v/oCB6W تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. تحلیل گر (م

تحلیل تکنیکال فولاد 1400.01.16(آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان 1400/01/16 تحلیل گر: مهدی صفری لینک تحلیل: https://aparat.com/v/wdCtb  تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است.  کانال ما دنبال ن

تحلیل تکنیکال شاخص کل 1400.01.16

تحلیل تکنیکال شاخص کل 1400/01/16 تحلیل گر: مهدی صفری لینک تحلیل:https://aparat.com/v/ezfoE  تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است.  کانال ما دنبال نمایید. &

تحلیل تکنیکال کچاد 1400/01/16 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال کچاد 99/12/22 (آموزش بورس اصفهان) لینک تحلیل:https://aparat.com/v/u8wfp تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. تحلیل گر: مهدی صفری  کانال ما دنبال نمایی

تحلیل تکنیکال حتاید در تایم بازار 1400/01/22 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال حتاید در تایم بازار 1400/01/22 (آموزش بورس اصفهان) لینک تحلیل:https://aparat.com/v/8M6Cn تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. تحلیل گر: مهدی صفری  کان

تحلیل تکنیکال گروه خودرو در تایم بازار به همراه شاخص گروه 25/01/1400(آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال گروه خودرو در تایم بازار به همراه شاخص گروه 25/01/1400 (آموزش بورس اصفهان) لینک تحلیل:https://aparat.com/v/apQfL تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. تحلیل

تحلیل تکنیکال وبملت در تایم بازار (آموزش بورس اصفهان) 1400.01.31

تحلیل تکنیکال وبملت  1400.01.31 تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. لینک تحلیل: https://aparat.com/v/8sN91 تحلیل گر: مهدی صفری  کانال ما دنبال نمایید. &n

تحلیل تکنیکال فملی در تایم بازار 1400.01.31(آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال فملی در تایم بازار  1400.01.31 تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. تحلیل گر: مهدی صفری لینک تحلیل: https://aparat.com/v/OI8K4  کانال ما دنبال نما

تحلیل تکنیکال سهم برکت (آموزش بورس اصفهان) 1400/02/12

سهم برکت حرکت صعودی بسیار خوبی را از قیمت 1100 تومان (تقریبا) شروع کرده و هم اکنون در فاز دوم اصلاحی تحت الگوی پرچم که تقریبا 24 درصد صعود دوم را اصلاح نموده به سر می برد. تا زمانیکه در مسیر حرکت

تحلیل تکنیکال سهم گروه دارویی برکت 1400/03/11 (آموزش بورس اصفهان)

سهم برکت با برخورد به خط میانی چنگال اندروز و شکستن خط نزولی RSI سیگنال ورود را صادر کرده و در راه رشد خود امروز به محدوده مقاومت بین 2800 تا 2900 تومان نزدیک شده و اگر بتواند از این مقاومت عبور ک

تحلیل تکنیکال فملی 1400/03/17 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار سهم فملی در بازه زمانی روزانه: سهم فملی بعد از افزایش سرمایه و زمان ورود با یک کاهش قیمت مواجه شد و سپس درون مثلث صعودی در حال نوسان می باشد. انتظار داریم تا زمانیکه نمودار RSI بر روی خط

تحلیل تکنیکال شغدیر 1400/03/17 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار سهم شغدیر در بازه زمانی روزانه: سهم شغدیر بعد از کاهش قیمت تا محدوده 5000 تومان درون کانال صعودی در حال نوسان می باشد. در حال حاضر سهم به محدوده مقاومتی فیبو گسترشی 100 درصد خود که سقف ک

تحلیل تکنیکال شبصیر 1400/03/17 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار شبصیر در بازه زمانی روزانه: سهم شبصیر بعد از افزایش سرمایه با موجی از قیمت که برایند آن صعودی بوده و قیمت را تا پر شدن شکاف کشانده روبرو شده. اکنون سهم هم شکاف خود را پر کرده و هم به سطح

تحلیل تکنیکال شستا 1400/03/29 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار شستا در بازه زمانی روزانه: شستا بعد از افزایش سرمایه تا محدوده قیمتی 925 تومان کاهش قیمت داشته و از آن قیمت همراه با نوسان روند کوتاه مدت افزایشی را به همراه روند صعودی در نمودار RSI تجر

تحلیل تکنیکال سهم وبملت 1400/03/30 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار بانک ملت (وبملت) در بازه زمانی روزانه: سهم وبملت بعد از بازگشایی با ایجاد شکاف به قیمت 356 تومان رسید و از آنجا با انجام نوسان الگوی سر و یک شانه کف را تشکیل داد و تا ساعت تحلیل حاضر موف

تحلیل تکنیکال ذوب 1400/03/31 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار ذوب در بازه زمانی روزانه: سهم ذوب آهن بعد از یک افزایش قیمت نسبتا خوب به میزان 30 درصد، به دلیل واگرایی منفی و برخورد با مقاومت کلاسیک و قرار گرفتن در ناحیه 0.618 درصد فیبو در حال برگشت

تحلیل تکنیکال کفپارس 1400/03/31 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار کفپارس در بازه زمانی روزانه: سهم کفپارس قدرت نقدشوندگی پایینی دارد و به همین دلیل با وجود عدم تقسیم سود، بعد از مجمع دچار شکاف قیمتی شد و بعد از آن با چندین روز صف فروش و به دنبال آن با

تحلیل تکنیکال سهم فملی 1400/04/02 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار فملی در بازه زمانی روزانه (02/04/1400) سهم فملی بعد از افزایش سرمایه و ایجاد شکاف قیمت تا 1650 تومان با کاهش قیمت محسوس تا کف قیمت 950 تومان روبرو شد و بعد از آن درون مثلث افزایشی در حال

تحلیل تکنیکال کچاد 04/04/1400 (آموزش بورس اصفهان)

تجلیل تکنیکال کچاد 04/04/1400 (آموزش بورس اصفهان) نمودار کچاد بازه زمانی روزانه (04/04/1400) سهم کچاد دقیقا به اندازه صد درصد موج نزولی قبل را صعود کرده و اکنون به ناحیه مقاومت 2460 تا 2560

تحلیل تکنیکال شپنا 04/04/1400 (آموزش بورس اصفهان)

  نمودار شپنا بازه زمانی روزانه (04/04/1400) سهم شپنا بعد از یک صعود خوب از قیمت 860 تومان اکنون به ناحیه مقاومتی خود در محدوده 1370 تا 1500 تومان ( معادل محدوده 0.78 درصد تا100 فیبو از

تحلیل تکنیکال سهم فولاد 1400/04/05 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار نماد فولاد در بازه زمانی روزانه 05/04/1400 سهم فولاد بعد از افزایش سرمایه در حال پر نمودن شکاف قیمتی خود در یک مسیر صعودی می باشد. در حال حاضر به خط مقاومت 50 درصد فیبو رسیده و با توجه ب

تحلیل تکنیکال شاخص فلزات اساسی 06/04/1400 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار شاخص فلزات اساسی در بازه زمانی روزانه شاخص فلزات اساسی از دی ماه سال گذشته بر مدار صعودی قرار گرفته و با افت و خیز از 730 هزار واحد به حدود 968 هزار واحد رسیده است. همانگونه که در نمودار

تحلیل تکنیکال پتروشیمی زاگرس 07/04/1400 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار نماد زاگرس در بازه زمانی روزانه سهم زاگرس یکی از معدود سهم های بازار است که در ریزش یک ساله اخیر بورس، به خوبی توانست کاهش قیمتش را جبران نماید و اکنون نزدیک به سقف قیمتی خود در تیر ماه

بروز رسانی تحلیل تکنیکال کفپارس 08/04/1400 (آموزش بورس اصفهان)

نمودار کفپارس در بازه زمانی روزانه سهم کفپارس بعد از اصلاح کوتاه مدت، امروز از سطوح حمایتی معرفی شده در پست قبلی ما برگشت و تقریبا در حال خروج از محدوده سه میانگین متحرک می باشد. همانگونه که عن

تحلیل تکنیکال نماد شاروم 09/04/1400 (آموزش بورس اصفهان)

  نمودار شاروم (تایم فریم روزانه) نماد شاروم بعد از ریزش اخیر با یک الگوی سر و یک شانه کف و بعد از عبور دو مقاومت مهم وارد محدوده میانگین متحرک شده است. آخرین مرز میانگین متحرک معادل با

تحلیل تکنیکال نماد غفارس 13/04/1400 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال نماد غفارس 13/04/1400 (آموزش بورس اصفهان) نماد غفارس از ریزش بورس تا کنون بعد از طی فراز و فرودها از قیمت تقریبی 800 به 1900 تومان رسید و بع از آن تا قیمت 1400 اصلاح نمود و اکنون

تحلیل تکنیکال نماد غشان 1400/04/15 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال نماد غشان 1400/04/15 (آموزش بورس اصفهان) نماد غشان همانند قریب به اتفاق نمادهای دیگر بازار، با یک نوسان سر و یک شانه کف از ریزش برگشت و اکنون به ناحیه مقاومتی مهم و میان محدوده سه

تحلیل سهم برکت 1400/04/18 (آموزش بورس اصفهان)

  تحلیل سهم برکت 1400/04/18 (آموزش بورس اصفهان) نماد برکت بعد از گذشت تقریبا 11 ماه هنوز نتوانسته قله 4600 تومان خود را پس بگیرد ولیکن نسبت به اکثر سهم های بازار و با توجه به ریزش اخیر

تحلیل تکنیکال نمادهای وتوسم و پترول 1400/05/10 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل سیگنال خرید و فروش نیست و صرفا دیدگاه کارشناس می باشد. لینک تحلیل: https://aparat.com/v/pY1yO تحلیل گر: مهدی صفری  سامانه ثبت نام غیرحضوری کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه (اصف

تحلیل تکنیکال نماد دتماد (آموزش بورس اصفهان) 16/07/1400

تحلیل تکنیکال نماد دتماد (آموزش بورس اصفهان) 16/07/1400   دتماد یکی از یهترینهای گروه دارویی می باشد. اولین هدف در حال حاضر نماد تا زمانیکه نمودار RSI و قیمت بر روی روند صعودی خود باشد،

تحلیل تکنیکال فجهان 14/08/1400 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال فجهان 14/08/1400 (آموزش بورس اصفهان) نماد فجهان (جهان فولاد سیرجان) یکی از سهم های بازار است که در آخرین گروه عرضه اولیه های بازار عرضه شد. قیمت بعد از عرضه تا محدوده های 739 توما

تحلیل تکنیکال کچاد 14/08/1400 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال کچاد 14/08/1400 (آموزش بورس اصفهان)   کچاد یکی از نمادهای بنیادی خوب بازار می باشد که انتظار طی نمودن مسیر صعودی خوب را در میان مدت متصور هستیم.در حال حاضر و برای کوتاه مد

تحلیل تکنیکال داروسازی سبحان انکولوژی با نماد دسانکو (آموزش بورس اصفهان) 02/09/1400

  بعد از طی مسیری نزولی، در تاریخ 28/08/1400 روند نزولی خود را شکست و تایید نمود و در حال حاضر در مقاومت کلاسیک و سه میانگین متحرک با کاهش قدرت خرید نسبت به روز گذشته به سمت بالا در حرکت ا

تحلیل تکنیکال شاخص گروه اطلاعات و ارتباطات (آموزش بورس و رمز ارز اصفهان) 1400/09/5

تحلیل تکنیکال شاخص گروه اطلاعات و ارتباطات (آموزش بورس و رمز ارز اصفهان) 1400/09/5 در حال حاضر شاخص گروه در حال برگشت به محدوده های حمایت کلاسیک، کومو و سه میانگین متحرک خود قرار دارد. نمودار R

تحلیل تکنیکال شاخص گروه رایانه (آموزش بورس و رمز ارز اصفهان) 1400/09/5

تحلیل تکنیکال شاخص گروه رایانه (آموزش بورس و رمز ارز اصفهان) 1400/09/5 شاخص گروه در حال حاضر سه مقاومت سخت سه میانگین متحرک (از این محدوده با قدرت کم خارج شده و احتمال برگشت بسیار بالا می باشد)

تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن 1400/09/05 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن 1400/09/05 (آموزش بورس اصفهان) تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن بورس  1400/09/05 (آموزش بورس اصفهان) لینک تحلیل: https://aparat.com/v/7R3vU تحلیل فوق صرفا

بروز رسانی تحلیل تکنیکال نماد دسانکو 1400/09/09 (آموزش بورس اصفهان)

بروز رسانی تحلیل تکنیکال نماد دسانکو 1400/09/09 (آموزش بورس اصفهان) در ادامه تحلیل قبلی نماد دسانکو (تحلیل را از این لینک مشاهده نمایید)ٰ در حال حاضر سهم به منطقه مقاومت خود که محدوده بین 1500

تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن 1400/09/13 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن بورس  1400/09/13 (آموزش بورس اصفهان) لینک تحلیل:https://aparat.com/v/DLWaU تحلیل فوق صرفا دیگاه کارشناس بوده و سیگنال خرید و فروشی صادر نشده است. شایسته است که

تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن بورس 1400/09/19 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن بورس  1400/09/19 (آموزش بورس اصفهان) لینک تحلیل:https://aparat.com/v/OfFkA تحلیل فوق صرفا دیگاه کارشناس بوده می باشد. شایسته است که شخص سرمایه گذار خود تحلیل ر

تحلیل تکنیکال شاخص کل 1400/09/24 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال شاخص کل   1400/09/27 (آموزش بورس اصفهان) لینک تحلیل:https://aparat.com/v/J9ukh تحلیل فوق صرفا دیگاه کارشناس بوده می باشد. شایسته است که شخص سرمایه گذار خود تحلیل را فراگر

تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن بورس هفته منتهی به 1400/10/01 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن بورس هفته منتهی به 1400/10/01 (آموزش بورس اصفهان) لینک تحلیل: https://aparat.com/v/XLOtc تحلیل فوق صرفا دیگاه کارشناس بوده می باشد. شایسته است که شخص سرمایه گذ

تحلیل تکنیکال شاخص کل هفته منتهی به 1400/11/27 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل صرفا دیدگاه تحلیل گر را ارئه می دهد. لینک تحلیل در آپارات: https://aparat.com/v/JXnzT کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه  با ثبت نام در کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه از وبینار آنلا

تحلیل تکنیکال شاخص کل هفته منتهی 1400/12/11 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال شاخص کل هفته منتهی 1400/12/11 (آموزش بورس اصفهان) تحلیل صرفا دیدگاه تحلیل گر را ارئه می دهد. لینک تحلیل در آپارات: https://aparat.com/v/mf2sP کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه&

تحلیل تکنیکال کفپارس 1401/01/29 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال کفپارس 1401/01/29 (آموزش بورس اصفهان) نماد در مسیر صعودی خوبی قرار گرفته و فردا (29 فروردین 1401) به مرز مهم اشباع خرید می رسد و تکلیفش معلوم خواهد شد. ضمن اینکه مقاومت 400 ت

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هموزن هفته منتهی 1401/02/12 (آموزش بورس اصفهان)

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هموزن هفته منتهی 1401/02/12 (آموزش بورس اصفهان) تحلیل صرفا دیدگاه تحلیل گر را ارئه می دهد. لینک تحلیل در آپارات: https://www.aparat.com/v/6Dtlg   وبی

جدیدترین کلاس ها

نمایش همه

اگر به دنبال راهی برای کسب درآمد بیشتر هستید... اگر می‌خواهید در کنار معاملات و فعالیت‌های اقتصادی خود، د

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 5
0تومان

با ما همراه باشید